نام و نام خاوادگی: سهیلا لشگری
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی پلیمر
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک

soheila.lashkari@gmail.com
 
اداره پژوهش و فناوری  درباره معاونت آزمایشگاهها و کارگاهها باشگاه پژوهشگران جوان  کتابخانه انجمنهای علمی و ادبی دفتر ارتباط با صنعت وکارآفرینی  فرمها و آیین نامه های پژوهشی  کارشناسان پژوهش و فناوری