محمود قدرتیان
رشته تحصیلی : مهندسی برق الکترونیک
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک

m.ghodratian@iauahram.ac.ir

ریاست واحد  پیام ریاست واحد  دفتر ریاست و روابط عمومی  دفتر حراست  دفتر فرهنگ اسلامی