نام و نام خاوادگی: رضا محمدزاده
رشته تحصیلی :
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک
iauem1395@gmail.com

اداره  آموزش و دانشجویی   حوزه آموزش  درباره معاونت آموزش  مدیر آموزش  کارشناسان آموزش  فرمها و آیین نامه های آموزشی،دانشجویی رشته های مصوب  سیلابس رشته ها  تقویم آموزشی  حوزه دانشجویی،فرهنگی  و ورزشی  درباره معاونت دانشجویی، فرهنگی  کارشناسان حوزه دانشجویی