نام و نام خانوادگی: مجتبی سنگری
رشته تحصیلی : حسابداری
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک
m.sangari@iauahram.ac.ir


معاونت اداری و مالی درباره معاونت  کارشناسان اداری و مالی  صندوق رفاه دانشجویی فرمهای اداری و مالی