معاونتها  

معاونت دانشگاه 

مجتبی سنگری

رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک
m.sangari@iauahram.ac.ir

رضا محمدزاده

رشته تحصیلی : حقوق بین الملل
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک
اداره پژوهش و فناوری

سهیلا لشکری

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی پلیمر
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
شماره تماس: 35229001-077
آدرس پست الکترونیک