نقشه واحد    


موقعیت ما روی نقشه گوگل

نشانی
بوشهر - تنگستان-اهرم-خیابان پاسداران-جنب مجتمع مسکونی مهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان


تلفن : 4 - 07735229001

کد پستی :7551733665

نمابر :35229009   درباره ما  تاریخچه  چشم انداز و اهداف افتخارات واحد کتابچه آشنایی با واحد  تاپ چارت واحد نقشه واحد تماس با ما  منشور اخلاقی کارکنان